Huren

HUREN

B. BIJZONDER DEEL

11. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder : de wederpartij van SNELBOUWOPSLAGBOX

Huurobject : het object dat Huurder huurt van SNELBOUWOPSLAGBOX

Huurovereenkomst : de tussen SNELBOUWOPSLAGBOX en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van een Huurobject.

11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de in het Algemeen Deel opgenomen bepalingen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door SNELBOUWOPSLAGBOX , als Verhuurder.

12. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van SNELBOUWOPSLAGBOX , in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van SNELBOUWOPSLAGBOX kan door SNELBOUWOPSLAGBOX worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat SNELBOUWOPSLAGBOX de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

12.2 Opgaven en specificaties van SNELBOUWOPSLAGBOX betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan SNELBOUWOPSLAGBOX te worden medegedeeld.

13. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van SNELBOUWOPSLAGBOX zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door SNELBOUWOPSLAGBOX kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan SNELBOUWOPSLAGBOX deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.

13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan SNELBOUWOPSLAGBOX het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening van hetgeen SNELBOUWOPSLAGBOX aan Huurder uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.

13.4 Indien naar het redelijke oordeel van SNELBOUWOPSLAGBOX de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van SNELBOUWOPSLAGBOX onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van SNELBOUWOPSLAGBOX te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is SNELBOUWOPSLAGBOX gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan SNELBOUWOPSLAGBOX verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij SNELBOUWOPSLAGBOX , hetzij door overboeking naar een door SNELBOUWOPSLAGBOX aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.

14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is SNELBOUWOPSLAGBOX , onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:

(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en

(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder.

Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan SNELBOUWOPSLAGBOX verschuldigd is ten volle te voldoen, is SNELBOUWOPSLAGBOX voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. SNELBOUWOPSLAGBOX kan voorts alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van SNELBOUWOPSLAGBOX tegen Huurder minimaal € 1.250.

14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die SNELBOUWOPSLAGBOX in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en ander geldt voor zover SNELBOUWOPSLAGBOX niet anders bepaalt.

14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een bepaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van SNELBOUWOPSLAGBOX .

15. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door SNELBOUWOPSLAGBOX aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van SNELBOUWOPSLAGBOX , die, respectievelijk dat, SNELBOUWOPSLAGBOX aangeeft. SNELBOUWOPSLAGBOX geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en SNELBOUWOPSLAGBOX ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.

15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan SNELBOUWOPSLAGBOX is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is SNELBOUWOPSLAGBOX gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat SNELBOUWOPSLAGBOX aan Huurder heeft aangezegd.

15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan SNELBOUWOPSLAGBOX te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan SNELBOUWOPSLAGBOX schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

16. Gebruik

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;

(b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen, die SNELBOUWOPSLAGBOX hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;

(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;

(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject;

(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de SNELBOUWOPSLAGBOX is verkregen.

16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNELBOUWOPSLAGBOX

16.4 Indien SNELBOUWOPSLAGBOX de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

17. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht SNELBOUWOPSLAGBOX hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door SNELBOUWOPSLAGBOX te geven instructies te handelen. SNELBOUWOPSLAGBOX is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.

17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan SNELBOUWOPSLAGBOX toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor SNELBOUWOPSLAGBOX , is Huurder gehouden SNELBOUWOPSLAGBOX schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

18. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekortkomingen of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan SNELBOUWOPSLAGBOX te melden. Gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van de schade door SNELBOUWOPSLAGBOX

18.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met SNELBOUWOPSLAGBOX Laat Huurder tijdig overleg met SNELBOUWOPSLAGBOX na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

18.3 SNELBOUWOPSLAGBOX zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van SNELBOUWOPSLAGBOX onverwijld ter beschikking van SNELBOUWOPSLAGBOX op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van SNELBOUWOPSLAGBOX een reparatie door een derde uitvoeren. SNELBOUWOPSLAGBOX kan aan Huurder al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van SNELBOUWOPSLAGBOX , behoudens indien en voor zover SNELBOUWOPSLAGBOX aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie SNELBOUWOPSLAGBOX rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.

18.5 Indien (i) SNELBOUWOPSLAGBOX ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (iii) er door SNELBOUWOPSLAGBOX geen vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van SNELBOUWOPSLAGBOX genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien ZELFBOUWCONTAINER daarom op de voet van het bepaalde in 18.3, laatste zin, heeft verzocht.

19. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan SNELBOUWOPSLAGBOX te melden en verder aan SNELBOUWOPSLAGBOX alle medewerking, die deze in verband met het verlies of vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van SNELBOUWOPSLAGBOX de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.

19.2 Tenzij SNELBOUWOPSLAGBOX na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die SNELBOUWOPSLAGBOX dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

20. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan SNELBOUWOPSLAGBOX mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van SNELBOUWOPSLAGBOX staat. Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder.

20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan SNELBOUWOPSLAGBOX door het huurobject aan SNELBOUWOPSLAGBOX ter beschikking te stellen op de plaats waar SNELBOUWOPSLAGBOX het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 20.2, aan SNELBOUWOPSLAGBOX de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.

20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van SNELBOUWOPSLAGBOX , die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van SNELBOUWOPSLAGBOX om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.

20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van SNELBOUWOPSLAGBOX vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dat dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft SNELBOUWOPSLAGBOX recht op de volledige vergoeding van alle schade, die SNELBOUWOPSLAGBOX lijdt als gevolg van het tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is SNELBOUWOPSLAGBOX alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor SNELBOUWOPSLAGBOX ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan SNELBOUWOPSLAGBOX om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.

20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject weer ter beschikking is gesteld aan SNELBOUWOPSLAGBOX , maar tevens materiaal dat geen eigendom is van SNELBOUWOPSLAGBOX , dan is SNELBOUWOPSLAGBOX gerechtigd de hierdoor ontstane extra (sorteer)kosten bij de Huurder in rekening te brengen.

21. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 SNELBOUWOPSLAGBOX is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien:

(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden;

(b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht;

(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;

(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;

(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;

(f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij SNELBOUWOPSLAGBOX redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst.

21.2 SNELBOUWOPSLAGBOX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 21.1.

21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van SNELBOUWOPSLAGBOX opeisbaar.

22. Verzekering

22.1 Indien SNELBOUWOPSLAGBOX het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, dat:

(a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen;

(b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan SNELBOUWOPSLAGBOX dient te melden;

(c) Huurder gehouden blijft aan SNELBOUWOPSLAGBOX de schade te vergoeden, die SNELBOUWOPSLAGBOX als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door SNELBOUWOPSLAGBOX afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan SNELBOUWOPSLAGBOX heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als volg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

24. Hoofdelijkheid

24.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens SNELBOUWOPSLAGBOX voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

25. Overdracht rechten en verplichtingen

25.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van SNELBOUWOPSLAGBOX overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. SNELBOUWOPSLAGBOX kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

25.2 SNELBOUWOPSLAGBOX heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen.

Bergschenhoek, 02 februari 2019